Особливості амортизації комерційних сайтів

Основним активом, який дозволяє підприємству електронної комерції генерувати грошові потоки, є веб-сайт. Підприємства можуть власними силами розробляти сайти або звертатися до сторонніх організацій-розробників. Якщо сайт створюється своїми силами, то всі витрати, пов’язані з розробкою, акумулюються у складі капітальних інвестицій і формують вартість нематеріального активу – об’єкту авторського права.

Терміни корисного використання комерційного сайту є недосліджуваними в наукових колах, однак питання регулюються на законодавчому рівні та обліковими стандартами.

Податковий Кодекс України встановив термін корисного використання об’єктів інтелектуальної власності від 2 до 10 років [1]. П(с)БО 8 вказує, що термін корисного використання встановлюється підприємством самостійно, однак він не може перевищувати 20 років. Сам термін встановлюється із врахуванням періоду корисного використання аналогічних активів або їх очікуваного морального зносу [2].

На практиці термін корисного використання комерційного сайту визначається його здатністю приносити економічну вигоду без подальшої модернізації та підтримки.  На відміну від виробничого обладнання, у первісному стані сайт не може приносити дохід. Якщо на початку свого життєвого циклу проводяться роботи по отриманню відвідувачів із пошукових систем, і сайт закріплює свої позиції у пошуковій видачі, то він матиме здатність приводити клієнтів протягом 5-7 років без модернізації та підтримки. При цьому щороку кількість клієнтів зменшуватиметься на 10-30% щорічно в залежності від рівня розвитку конкуренції у сфері діяльності сайту, що видно в табл. 1. Якщо ж безкоштовних відвідувачів немає з самого початку – можна говорити про те, що такий ресурс не здатний приносити дохід без застосування реклами [3].

Статистична інформація на прикладі сайту poglyad.com (табл. 1) показує, що щорічно підприємство втрачає від 15 до 30% грошових надходжень через відсутність його належної підтримки. Даний сайт не рекламується, а витрати на підтримку у незначних розмірах є недостатніми для того, щоб підтримувати ресурс на початковому рівні. Побудувавши лінію тренду до кривої грошових надходжень (рис. 1), видно, що сайт з високою ймовірністю втратить здатність отримувати економічні вигоди у 2019 році.

Таблиця 1 – Динаміка грошових потоків сайту poglyad.com [3]

Показники Роки
2013 2014 2015 2016 2017
Надходження коштів, тис. грн. 68,0 57,8 47,3 33,1 22,0
Витрачання на підтримку, тис. грн. 31,1 24,0 16,0 5,0 2,0
Витрачання на розробку, тис. грн. 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші витрачання, тис. грн. 5,8 5,9 3,9 3,2 2,6
Всього витрачання, тис. грн. 84,9 29,4 19,9 8,2 4,6

Прогнозування економічної корисності комерційного сайту

Рисунок 1- Прогнозування економічної корисності комерційного сайту

Метод амортизації, так само як і термін корисного використання, у різних нормативних документах регулюється по-різному.  У податковому обліку платники податку на прибуток для амортизації об’єктів авторського права застосовують тільки прямолінійний метод, за яким кожний об’єкт амортизується рівними частинами, виходячи з його первісної вартості протягом строку корисного використання [1]. При цьому сума ліквідаційної вартості дорівнює нулю.  П(с)БО 8 передбачає можливість вільного вибору методу амортизації, виходячи з умов отримання економічних вигод. Якщо такі умови визначити заздалегідь неможливо, то підприємство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації [2].

На практиці, враховуючи, що комерційний сайт має здатність до поступового зменшення своєї економічної корисності, використання прямолінійного методу не дозволить відображати реальний фінансовий результат підприємства. Так як основна корисність сайту отримується протягом перших 2–3 років, необхідно використовувати більш пропорційні доходам методи амортизації: виробничий або метод подвійної залишкової вартості. Однак ведення подвійного обліку є незручним для управлінців та фінансових аналітиків, а тому для відображення амортизації більш раціонально використовувати прямолінійний метод амортизації [3].

Отже, у ході дослідження встановлено, що середній термін економічно-ефективного використання комерційного сайту становить 7 років, а при розрахунку амортизації слід використовувати прямолінійний метод.

Перелік використаних джерел

  1. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. // ВВР. − 2011. − №№13-17. − ст.112 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17.
  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”:  Наказ Міністерства Фінансів України N 242 від 18.10.99. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  3. Сайт Погляд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poglyad.com.

 

Якщо ви хочете процитувати дану статтю, будь ласка, використовуйте наступне посилання: 
Костюк-Пукаляк, О., Хома, І. Б. (2018) Особливості амортизації комерційних сайтів Фінансовий ринок: інституції та інструменти, 3–6 червня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 104–106.

Recommended Articles