Альтернативні підходи у визначенні інвестиційної привабливості підприємства

Успішна діяльність та розвиток підприємства можливі при створенні інвестиційної привабливості підприємства та реалізації ефективної політики щодо витрачання інвестиційних коштів. Визначення показників інвестиційної привабливості дає можливість інвесторові прийняти рішення про доцільність його вкладень у розвиток певного бізнесу. Основною базою для визначення ефективності інвестиційної діяльності є грошові потоки, які підлягають дисконтуванню.

Для будь-якого інвестора вкладення коштів – це ризик, а тому він повинен мінімізувати його за допомогою повної, достовірної інформації про стан підприємства та його здатність правильно використовувати залучений капітал. Особливо це актуально для довгострокових кредитів, що здійснюються на період від 1 року. При цьому важливо не те, скільки підприємство зможе згенерувати грошового потоку чи отримати прибутків за даний час, а якою буде платоспроможність підприємства перед інвестором – в чому буде його економічний інтерес. Цей інтерес завжди виражається грошима.

На сьогоднішній день для оцінки інвестиційної діяльності підприємства використовуються різні види грошових потоків.

  1. Загальний грошовий потік, або (GCF) Gross Cash Flow – показник виражається сомою чистого прибутку, амортизації, резервів сумнівних боргів за мінусом негрошових доходів.
  2. Чистий операційний грошовий потік (NOCF) Net Operating Cash Flow – сума загального грошового потоку та зміни чистого оборотного капіталу. Показник визначається за звітом про рух грошових коштів підприємства.
  3. Вільний грошовий потік (FCF) Free Cash Flow – сума чистого операційного грошового потоку та зміни інвестицій у необоротні активи.
  4. Залишковий грошовий потік (RCF) Recidual Cash Flow – сума вільного грошового потоку та зміни коштів від фінансової діяльності. [1]

Залишковий грошовий потік найбільш точно виражає економічний ефект від реалізації інвестиційного проекту, оскільки саме у ньому оцінюється результат впливу інвестицій на усі види діяльності підприємства, а не тільки на операційну чи інвестиційну. Величина цього показника входить в основу для аналізу показників ефективності інвестицій. Дану методику визначення інвестиційної привабливості активно використовують зарубіжні корпорації.

Література

International Accounting Standatds/ Per.  from  English.  Ed.  S.F  Golov.  –  K.  UFPAA.  –  1998.  –  736 p (Ukr)

Гречан А.П. Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності інвестування

Recommended Articles