Showing: 1 - 10 of 11 RESULTS

Особливості фінансування підприємств електронної комерції

Будь-яка організація незалежно від того, чи комерційною вони є, чи ні, потребує фінансування. Електронна комерція  – не виняток. Даний вид діяльності відрізняється від інших способом збуту – через Інтернет. Робота у специфічному середовищі створює особливі способи фінансування, якими практично не користуються підприємства традиційної форми збуту. Метою дослідження є визначення можливих способів фінансування нової галузі господарської діяльності – електронної комерції та пошук напрямів щодо їх вдосконалення. Питання фінансування господарської діяльності є широко досліджуваними у вітчизняній та зарубіжній літературі. Питання формування фінансових ринків досліджували Шкварчук Л.О. [1], Бурмака М. О. [2], Ковальова О.М. [3], Трудова М.Є. [4] та ін. Однак питання фінансування …

Peculiarities of Financing E-commerce Enterprises

Research relevance. Any organization, regardless of whether it is commercial or not, needs funding. E-commerce is no exception here too. This type of activity differs from the others by the way of selling, namely via the Internet. Operating in a specific environment prompts to create special ways of financing, which are practically not used by the enterprises of the traditional form of sales. The purpose of the study is to identify the possible ways of financing a new branch of business like e-commerce and outline directions for their improvement. The problems of financing economic activity are widely researched both in …

Impact assessment of external factors on cash flows of e-commerce companies

Evaluating the impact of external factors on cash flows is one of the priority directions for analyzing and planning the cash flows of e-commerce companies. It allows to receive information on the effectiveness of management and understand which part of the financial result is generated due to the internal efforts of both managers and employees, and which one was formed under the influence of the external environment. The question of determining the influence of environmental factors on the enterprise was studied by such researchers as M. Albert, I. Ansof, K. Bowman [2], F. Kotler [3], L. Ligonenko [4]. The issues …

Особливості формування вхідних грошових потоків на підприємствах електронної комерції

Вхідні грошові потоки будь-якого підприємства формуються в момент поступлення коштів на розрахунковий рахунок до або після реалізації продукції. Електронна комерція відрізняється від традиційної за формою збуту, відповідно формування вхідного операційного грошового потоку має певні особливості, що визначаються фіксацією моменту формування грошових потоків та доходів (табл.1). Таблиця 1 – Особливості формування грошових потоків операційної діяльності на підприємствах електронної комерції Метод розрахунків та збуту Пояснення Формування грошового потоку Отримання передоплати на розрахунковий рахунок Після замовлення товарів, сервісів чи інформації покупець отримує квитанцію на передоплату. Товари доставляються (сервіси надаються) після поступлення коштів на розрахунковий рахунок. Вхідний грошовий потік операційної діяльності формується у момент поступлення …

Особливості амортизації комерційних сайтів

Основним активом, який дозволяє підприємству електронної комерції генерувати грошові потоки, є веб-сайт. Підприємства можуть власними силами розробляти сайти або звертатися до сторонніх організацій-розробників. Якщо сайт створюється своїми силами, то всі витрати, пов’язані з розробкою, акумулюються у складі капітальних інвестицій і формують вартість нематеріального активу – об’єкту авторського права. Терміни корисного використання комерційного сайту є недосліджуваними в наукових колах, однак питання регулюються на законодавчому рівні та обліковими стандартами. Податковий Кодекс України встановив термін корисного використання об’єктів інтелектуальної власності від 2 до 10 років [1]. П(с)БО 8 вказує, що термін корисного використання встановлюється підприємством самостійно, однак він не може перевищувати 20 років. …

Cash Flow Desynchronization in crisis management of e-commerce companies

E-commerce enterprises encounter cash flows desynchronization mainly due to a seasonal factor. For the enterprises with traditional sales pattern, the issue of falling sales during the low season can be solved by expecting of planned revenues that are to cover a short-term indebtedness. A seasonal shortage of cash receipts may completely paralyze the activity of e-commerce companies and even lead them to a crisis. The reason for this is the very specific activity of e-commerce enterprises. Unlike traditional businesses, e-commerce companies perform capital investments almost every day. These investments include website maintenance costs that are associated with retaining leading positions …

Десинхронізація грошових потоків в антикризовому управлінні підприємствами електронної комерції

На підприємствах електронної комерції десинхронізація грошових потоків відбувається, в основному, через фактор сезонності. Для підприємств з традиційною формою збуту питання падіння продажу в період несезону може вирішуватися за допомогою очікування планових надходжень, які покриють короткострокову заборгованість.  Для електронної комерції сезонна нестача грошових надходжень може повністю паралізувати діяльність і призвести підприємство до кризи.  Причиною цьому є специфіка діяльності підприємств цієї галузі. На відміну від традиційних підприємств, на підприємствах електронної комерції капітальні інвестиції відбуваються практично щодня – це витрати на підтримку сайту, що пов’язані із утримуванням позицій у видачі пошукових систем. Якщо ці виплати не здійснювати вчасно, підприємство не отримає свого притоку …

Economic and mathematical models of cash flow for e-commerce enterprises

The article is devoted to economic and mathematical models of cash flows at Ukrainian e-commerce enterprises. Nowadays, the best financial management practices use the models of cash flows aimed at determining the optimal stocks of working capital. This study deals with two economic and mathematical models that have been created to assess the effectiveness of investing in the growth of e-commerce enterprises. The first model determines the appropriateness of investments in an advertising campaign based on contextual advertising. The second model defines the feasibility of website optimization activities aimed at increasing the conversion rate of visitors to customers provided a constant number of …

Improvement of tools for cash flow analysis of e-commerce companies

The article is devoted to the study of new methods of cash flows analysis at e-commerce enterprises. The study of these methods included an investigation of some historical facts that served as an impetus for the development of a methodology for assessing the enterprise’s reliability in terms of its investment attractiveness. The history of the financial crisis that occurred in the USA during 2001-2004 and is widely known as the dotcom bubble is investigated. The approach to assessing the performance of the company in terms of profits completely discredited itself, which led to the bankruptcy of many companies, the opening …

Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності електронної комерції та її видів

Анотація У статті розглянуто основні тенденції розвитку галузі електронної комерції. Визначено сутність електронної комерції, основні її ознаки та відмінності від традиційної. Розроблено систему класифікації електронної комерції відповідно до особливостей її здійснення в Україні. Побудовано моделі здійснення електронної комерції, орієнтованої на гуртовий бізнес. Ключові слова: електронна комерція, інтернет-сайт, бізнес для бізнесу, бізнес для споживача, уряд для бізнесу.   Протягом 2015-2016 років в Україні з’явилося перше законодавство, що почало регулювання питання електронної комерції в Україні. Фактично даний вид діяльності є новим, він має свої особливості та специфіку. Однак через недосконалість регулювання даної сфери та відсутність контролю за діяльністю підприємств електронної торгівлі виникає …