Showing: 1 - 10 of 40 RESULTS

Особливості фінансування підприємств електронної комерції

Будь-яка організація незалежно від того, чи комерційною вони є, чи ні, потребує фінансування. Електронна комерція  – не виняток. Даний вид діяльності відрізняється від інших способом збуту – через Інтернет. Робота у специфічному середовищі створює особливі способи фінансування, якими практично не користуються підприємства традиційної форми збуту. Метою дослідження є визначення можливих способів фінансування нової галузі господарської діяльності – електронної комерції та пошук напрямів щодо їх вдосконалення. Питання фінансування господарської діяльності є широко досліджуваними у вітчизняній та зарубіжній літературі. Питання формування фінансових ринків досліджували Шкварчук Л.О. [1], Бурмака М. О. [2], Ковальова О.М. [3], Трудова М.Є. [4] та ін. Однак питання фінансування …

Peculiarities of Financing E-commerce Enterprises

Research relevance. Any organization, regardless of whether it is commercial or not, needs funding. E-commerce is no exception here too. This type of activity differs from the others by the way of selling, namely via the Internet. Operating in a specific environment prompts to create special ways of financing, which are practically not used by the enterprises of the traditional form of sales. The purpose of the study is to identify the possible ways of financing a new branch of business like e-commerce and outline directions for their improvement. The problems of financing economic activity are widely researched both in …

Impact assessment of external factors on cash flows of e-commerce companies

Evaluating the impact of external factors on cash flows is one of the priority directions for analyzing and planning the cash flows of e-commerce companies. It allows to receive information on the effectiveness of management and understand which part of the financial result is generated due to the internal efforts of both managers and employees, and which one was formed under the influence of the external environment. The question of determining the influence of environmental factors on the enterprise was studied by such researchers as M. Albert, I. Ansof, K. Bowman [2], F. Kotler [3], L. Ligonenko [4]. The issues …

Особливості формування вхідних грошових потоків на підприємствах електронної комерції

Вхідні грошові потоки будь-якого підприємства формуються в момент поступлення коштів на розрахунковий рахунок до або після реалізації продукції. Електронна комерція відрізняється від традиційної за формою збуту, відповідно формування вхідного операційного грошового потоку має певні особливості, що визначаються фіксацією моменту формування грошових потоків та доходів (табл.1). Таблиця 1 – Особливості формування грошових потоків операційної діяльності на підприємствах електронної комерції Метод розрахунків та збуту Пояснення Формування грошового потоку Отримання передоплати на розрахунковий рахунок Після замовлення товарів, сервісів чи інформації покупець отримує квитанцію на передоплату. Товари доставляються (сервіси надаються) після поступлення коштів на розрахунковий рахунок. Вхідний грошовий потік операційної діяльності формується у момент поступлення …

Особливості амортизації комерційних сайтів

Основним активом, який дозволяє підприємству електронної комерції генерувати грошові потоки, є веб-сайт. Підприємства можуть власними силами розробляти сайти або звертатися до сторонніх організацій-розробників. Якщо сайт створюється своїми силами, то всі витрати, пов’язані з розробкою, акумулюються у складі капітальних інвестицій і формують вартість нематеріального активу – об’єкту авторського права. Терміни корисного використання комерційного сайту є недосліджуваними в наукових колах, однак питання регулюються на законодавчому рівні та обліковими стандартами. Податковий Кодекс України встановив термін корисного використання об’єктів інтелектуальної власності від 2 до 10 років [1]. П(с)БО 8 вказує, що термін корисного використання встановлюється підприємством самостійно, однак він не може перевищувати 20 років. …

Cash Flow Desynchronization in crisis management of e-commerce companies

E-commerce enterprises encounter cash flows desynchronization mainly due to a seasonal factor. For the enterprises with traditional sales pattern, the issue of falling sales during the low season can be solved by expecting of planned revenues that are to cover a short-term indebtedness. A seasonal shortage of cash receipts may completely paralyze the activity of e-commerce companies and even lead them to a crisis. The reason for this is the very specific activity of e-commerce enterprises. Unlike traditional businesses, e-commerce companies perform capital investments almost every day. These investments include website maintenance costs that are associated with retaining leading positions …

Десинхронізація грошових потоків в антикризовому управлінні підприємствами електронної комерції

На підприємствах електронної комерції десинхронізація грошових потоків відбувається, в основному, через фактор сезонності. Для підприємств з традиційною формою збуту питання падіння продажу в період несезону може вирішуватися за допомогою очікування планових надходжень, які покриють короткострокову заборгованість.  Для електронної комерції сезонна нестача грошових надходжень може повністю паралізувати діяльність і призвести підприємство до кризи.  Причиною цьому є специфіка діяльності підприємств цієї галузі. На відміну від традиційних підприємств, на підприємствах електронної комерції капітальні інвестиції відбуваються практично щодня – це витрати на підтримку сайту, що пов’язані із утримуванням позицій у видачі пошукових систем. Якщо ці виплати не здійснювати вчасно, підприємство не отримає свого притоку …

Кумулятивний метод дисконтування

Для визначення ставки дисконтування використовується кумулятивний метод, який оцінює вплив факторів ризику на заплановані грошові потоки.  Показник розраховується із використанням без ризикової ставки доходності і основним його принципом є те, що чим вищим є рівень ризику проекту, тим більше коштів інвестор прагне отримати від капіталовкладень   r = rf + rp + I rf – безризикова ставка; rp  – премія за ризик; І – відсоток інфляції.   Премія за ризик визначається із врахуванням розмірів підприємства, структури його капіталу, ринок діяльності, наявність конкуренції,  рівень рентабельності та прогнозованість отримання прибутків. Даний метод є найбільш поширеним в країнах, що мають нестабільне економічне середовище. …

Визначення ставки дисконтування WACC

За основну визначення ставки дисконтування даним методом взято структуру капіталу підприємства, тобто співвідношення власних та залучених джерел. Метод використовується для оцінки грошових потоків існуючого підприємства. Розглянемо економічний зміст використання ставки rwacc = ks * Ws + kd * Wd * (1-T) ks – вартість власного капіталу; Ws –   питома вага власного капіталу в загальному; kd – вартість позикового капіталу Wd – питома вага позикового капіталу у загальному T – ставка податку на прибуток.   Метод для визначення ставки дисконтування можна використовувати при різних джерелах фінансування бізнесу, разом з тим він є простим для розрахунку. Основний його недолік – він використовується …

Модель оцінки капітальних активів CAMP

Модель CAMP була запропонованою у 1965 році У. Шарпом та Дж.Лінтнером. Відповідно до досліджень даних авторів ставка дисконту складається з двох складових: 1 – безризикові інвестиції; 2 – додаткова ставка, яка компенсує невизначеність при довгостроковому плануванні. Сама ставка дисконтування згідно моделі CAMP визначається наступним чином: ri = rf + B*(rm-rf) ri – ставка дисконтування за моделлю  CAMP; rf – безризикова ставка доходу; rm – середньоринкова ставка доходу; B – коефіцієнт бета.   Безризикова ставка як правило враховує середню доходність державних облігацій розвинених країн США та Європи і вона складає 8-10% річних. Що стосується України та рівень доходності по державних облігаціях, …